Els Xiprers

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/sites/web/elsxiprerscat/www/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

Plantejament Institucional

INTRODUCCIÓ:

Aquest document va ser elaborat durant el curs 2007-2008 pel claustre de mestres i va ser aprovat pel Consell Escolar del Centre. Forma part dels documents bàsics que conformen el Pla de millora 2008-2012.

ELS VALORS

que creiem que la nostra escola ha d’impulsar són:

-La inclusió educativa: Una escola per a tothom
-La democràcia. Participació a tots nivells
-La tolerància. Respecte per les diferències culturals, socials,…
-La cooperació. Treball cooperatiu entre alumnes, mestres i famílies
-L’esperit crític.
-La responsabilitat.
-El respecte als altres.
-La coeducació.
-L’autoestima
-L’esforç. Com a eina per a evolucionar personalment en tots els àmbits.
-La sostenibilitat. Des del punt de vista estrictament ecològic i aplicat a tots els sistemes de la comunitat educativa.
-L’empatia. Treballar perquè tothom: claustre, alumnat, equip de monitors i famílies aprenguin i practiquin el posar-se en el lloc de l’altre. Deixar de pre-jutjar per arribar a una millor comprensió i poder resoldre els conflictes o les diferències en benefici de l’alumnat.
-La confiança. Sense confiança no hi ha avenç. En l’altre i pròpia.
-La solidaritat. Vinculada a la inclusió.
-L’autonomia. Cal insistir en els alumnes amb més dificultats.

1. LA MISSIÓ

Som una escola d’una sola línia situada al Baixador de Vallvidrera – dins del Parc de Collserola- , en els límits fronterers entre els municipis de Barcelona i el de Sant Cugat del Vallès.

L’escola existeix per als nens i nenes del Baixador de Vallvidrera i està oberta a tota la ciutat de Barcelona. De fet no podem qualificar-nos com a escola d’un barri ja que el nostre alumnat és del centre de Barcelona, del barri de Gràcia, de Sarrià-Sant Gervasi i també tenim alumnat de Les Planes, La Floresta, etc…que pertanyen al Vallès Occidental.
La majoria dels nens i nenes d’aquesta escola venen en tren –amb els FFCC de la Generalitat- i és aquest transport la via essencial d’accés al nostre centre.
L’escola treballa vers l’EDUCACIÓ INCLUSIVA amb un treball de col.laboració i cooperació amb el CEEM de Vil·lajoana i l’Escola
d’Educació Especial Aspasim:
Amb la primera alumnes de tots dos centres comparteixen tallers tots els dimecres i escolaritats compartides i amb la segona portem a terme
el projecte d’escola inclusiva amb 4 o 5 alumnes i mestres d’aquest institució al nostre Ceip.
L’ escola forma part del col·lectiu de centres que participen en el projecte d’ ESCOLES VERDES (iniciativa del Departament d’Educació) i
del de l’ AGENDA 21. Pel fet d’estar ubicada al bell mig del parc de Collserola, el nostre alumnat pot gaudir i aprendre de l’entorn privilegiat  que ens envolta.
Ens definim a favor la sostenibilitat i volem treballar en aquesta direcció vetllant pel RESPECTE AL MEDI AMBIENT i mostrant-nos, els adults que treballem a l’escola, com un bon exemple i model per als nens i nenes de l’escola.
L’escola treballa per la PAU, per la TOLERÀNCIA i per l’ACCEPTACIÓ DE LA DIVERSITAT.

Pretenem que el RESPECTE ENTRE TOTES LES PERSONES sigui el fonament en les relacions personals i professionals que es donen en el si de la nostra comunitat educativa.
L’escola es defineix com ESCOLA CATALANA que defensa les tradicions, la llengua i la cultura del nostre país que és Catalunya, oberta cap a totes les cultures del món que respecten els drets humans i els del planeta.
Valorem l’aprenentatge de diferents llengües per millorar la competència comunicativa dels nostres alumnes.

L’escola ha engegat un procés de treball basat en les METODOLOGIES DE COOPERACIÓ, les quals ajuden a millorar la inclusivitat.

De la mateixa manera es vol vetllar per tal de què els coneixements que transmet el professorat siguin útils per a la vida dels nostres alumnes.
Cerquem un model d’EDUCACIÓ INTEGRAL: que integri allò cognitiu, tingui en compte allò que és emocional i no oblidi que som un cos
humà i que cal tenir-ne cura. Aquesta educació de tipus integral vol promoure la creativitat, la reflexió, el saber organitzar-se, el descobriment, el fer-se preguntes, saber expressar i saber escoltar els altres.
L’escola ha fet l’opció d’abordar les CIÈNCIES de manera EXPERIMENTAL, de tal manera que els nostres alumnes aprenguin a formular hipòtesis que cal comprovar per arribar a conclusions.
Som una escola que procura tenir en compte les propostes, les crítiques i les col·laboracions de les FAMÍLIES que tenen confiança en el projecte i volem posar les eines necessàries per aconseguir una bona COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ de tota la comunitat educativa que hi intervé d’una o altra manera.

L’escola treballa amb l’EAP sumant forces per aconseguir detectar i oferir solucions a tots aquells nens i nenes que tenen dificultats
degudes a desavantatges de diferents tipus, amb el propòsit de fer un treball, també, de prevenció.
Creiem que és molt important garantir un BON TRASPÀS ALS CENTRES DE SECUNDÀRIA quan el nostre alumnat passa a l’ESO i és
per aquest motiu que ens coordinem amb les escoles de primària i els IES del districte al qual pertanyem.
Procurem que els nens i nenes que comencen als 3 anys es trobin ben acollits i es fa un seguiment amb les seves respectives famílies d’aquest procés. Com escola inclusiva inclusiva i pública –escola per a tothom- tenim la voluntat i sentim l’obligació de participar en la immersió dels nens i nenes nouvinguts de diferents part del món.
Pretenem anar integrant les NOVES TECNOLOGIES amb l’esperit de i MILLORAR les competències en aquest aspecte, tant els propis docents com pel que fa al nostre alumnat. Som conscients de la importància que té actualment la xarxa d’Internet i el fet de saber emprar els ordinadors i programaris en gairebé tots els camps del coneixement, la comunicació, la tècnica, les expressions artístiques de la humanitat
d’ara mateix.
Al mateix temps, seguim valorant les ACTIVITATS ARTESANES I MANUALS per al creixement personal dels nostres alumnes.

Considerem que l’escola ha d’estar connectada amb tot allò que passa en el món i que per aquesta raó creiem que cal vetllar per a què els nens i nenes coneguin el món en el qual viuen, estiguin informats, siguin capaços d’exercir el seu pensament crític davant dels esdeveniments del món, aprenguin a reflexionar i aprenguin a incidir positivament amb les seves actituds, dia a dia, en la realitat que els envolta… tot respectant la seva maduració i l’etapa infantil en la qual es troben.

Som una escola que practica la coeducació.
Som una escola que vetlla per aconseguir que els seus alumnes assoleixen i superin les competències bàsiques.


LA VISIÓ

Volem ser:
– Una escola per a tots i totes en la qual els alumnes es formin en els valors de la tolerància, la solidaritat, la cooperació, l’esforç i el respecte
a les persones i a la natura.

– Una escola que aconsegueixi que el seu alumnat pugui desenvolupar les seves possibilitats al llarg de la seva escolaritat a educació infantil i
primària i que tingui en compte les etapes del desenvolupament infantil per arribar-hi.

– Una escola amb les tecnologies de la informació a l’abast de tothom dins l’aula, com a eina d’ús quotidià en els diferents aprenentatges i  activitats.

– Una escola que cerqui la cohesió social dels seus alumnes vinguin d’on vinguin.

– Una escola que treballa cap a un model d’educació integral –és a dir que busca l’equilibri dels diferents aspectes del coneixement i de l’expressió de l’ésser humà.

– Una escola inclusiva que pugui oferir a tots els nens i nenes els recursos que necessitin per evolucionar satisfactòriament dins de les seves capacitats.

– Una escola amb un claustre compromès i il·lusionat en el seu projecte educatiu.

– Una escola amb un equip de mestres format professionalment per atendre la diversitat de necessitats de l’alumnat (audició i llenguatge, logopèdia, llengua de signes, treball psicocorporal…)

– Una escola que treballi les emocions i les relacions entre les persones considerant-les bàsiques pel desenvolupament personal i per l’aprenentatge.

– Una escola a la qual se li hagi reconegut des del Departament d’Educació el seu projecte d’Escola Inclusiva amb el CEE Aspasim.

Deixa un comentari