Els Xiprers

Projecte lingüistic

El treball de l’àmbit lingüístic és un aspecte absolutament transversal, i així ho concebem a l’escola. Aquesta idea queda totalment legitimada alhora gràcies al treball per projectes, aspecte pel qual estem apostant a Xiprers durant els darrers cursos. Per tant, tal i com ja hem esmentat anteriorment, aquest Projecte lingüístic travessa directament tots els àmbits d’ensenyament/ aprenentatge de l’escola. A més,
l’aprenentatge basat en les competències implica treballar la llengua des de tots els àmbits i a partir de diferents temàtiques.

La redacció d’aquest document ha estat possible gràcies a la reflexió i la importància que durant molts anys s’ha dut a terme a l’escola al voltant de l’ensenyament i l’aprenentatge de les llegües, lligat a un projecte d’escola inclusiva, d’escola al bosc i d’entendre els infants en tota la seva diversitat i des d’un punt de vista holístic. Per tant, aquest document només pot prendre sentit si s’engloba no només en el conjunt de la resta dels documents del centre si no també en el conjunt de la història de l’escola i de la vida del dia a dia de Xiprers.

Creiem que ha estat molt interessant poder elaborar aquest document i esperem que serveixi per tal que tots els mestres de l’escola i persones de la comunitat educativa puguin recórrer-hi en qualsevol moment i ens pugui servir com a eina de coneixement i alhora com a eina de treball.

Els documents del centre no tenen vida aïllats els uns dels altres, si no que entre tots s’estableix una relació necessària. Així, al Pla d’acollida de l’escola hi podem trobar per exemple redactades a nivell més ampli moltes de les activitats de l’àmbit lingüístic que es duen a terme a l’escola i que han estat esmentades en aquest PROJECTE LINGÜÍSTIC.

Finalment ens agradaria esmentar que aquest Projecte no és un projecte tancat i hermètic, si no que el concebem com un document viu. Cada any, en funció a com ens han funcionat o no les diverses activitats, agrupaments, metodologies… en funció a la diversitat i les necessitats del grup, a les avaluacions de diversos caires que hem dut a terme i també gràcies als nous coneixements que puguem anar adquirint, anirem enriquint, variant, diversificant i adaptant tot allò que pot formar part del projecte lingüístic de la nostra escola.