Els Xiprers

PROJECTE EDUCATIU

Història

Escola per a tothom

Escola en el bosc

Escola integral

Escola per la pau

Els valors

La visió

 

Història

L’Escola Els Xiprers neix de la necessitat d’escolaritzar un grup de nens i nenes d’origen immigrant que s’han instal·lat a la zona del Baixador. Amb el temps es van ampliant els grups amb l’arribada d’alumnes de la ciutat de Barcelona i altres municipis del Vallès.

Al 1974 s’aconsegueix l’actual edifici on s’instal·len els grups més grans. El Parvulari es mantindrà en els barracons inicials del Baixador fins a l’ampliació de l’edifici al 1983.

El pas a escola pública va suposar un canvi important en el claustre però sempre amb la intenció de mantenir un projecte viu. És un moment de canvi generalitzat al país i cada cop són més les escoles i mestres que treballen a la xarxa pública amb els principis de catalanitat i de l’escola activa.

La diversitat que caracteritza l’alumnat de l’escola es manté des dels seus inicis. Aquest fet ha marcat una manera d’entendre el tractament de la diversitat i buscar maneres d’ensenyar i aprendre molt obertes i amb una metodologia activa que permeti als infants gaudir del seu entorn alhora que desperten el seu interès per conèixer i entendre el món que els envolta.

A finals del curs 1997-98 s’inicia el projecte d’Escola Inclusiva amb l’escola Aspasim. Aquest fet implicaria uns canvis importants relacionats amb la metodologia, la gestió del centre, la projecció exterior de l’escola…  Aquesta proposta es tira endavant alhora que es segueix mantenint la col·laboració amb el centre d’Educació Especial Vil·lajoana: l’escolaritat compartida i els tallers compartits del cicle superior.

L’escola està ubicada al bell mig del Parc de Collserola i pertany al districte de Sarrià Sant-Gervasi. Això ha suposat que l’activitat a l’escola ha estat molt centrada en el coneixement de l’entorn, vetllant per una educació mediambiental i pel respecte a la natura.

Aquest marc històric dóna significat a un projecte educatiu que es basa en els següents punts essencials:

 

Escola per a tothom

escolainclusiva

Una escola inclusiva valora la diversitat com a reflex del que és la nostra societat, en la qual es barregen persones de diferent posició social i econòmica o amb diferències de tipus intel·lectual, físic, ètnic i cultural, de religió…

Com a escola fem el possible per atendre les necessitats de cadascun dels nens i les nenes fent ús de diferents recursos i metodologies.

El significat de la paraula inclusiu/va és, segons l’enciclopèdia catalana: “adj.Que inclou, comprèn”. És a dir, un lloc o una cosa que comprèn o que integra una diversitat d’elements. En els centres educatius, aquesta diversitat ens la dóna la diferència que existeix entre les famílies, entre els mateixos professionals i la més determinant, la que existeix entre els mateixos nens i nenes.

Una escola inclusiva és una escola per a tothom.

Ens basem en la creença de que les persones treballem en una comunitat inclusiva i pretenem que tots els alumnes obtinguin respostes a les seves necessitats i arribin a assolir uns aprenentatges significatius. La inclusió educativa vol anar més enllà de la integració escolar o de les escolaritats compartides, converteix tots els nens i nenes en membres de ple dret de tota la comunitat : escola, institut, barri, poble – ciutat, etc.

En aquest sentit es fomenten pràctiques de treball cooperatiu, treball entre diferents grups d’edat, col·laboració entre mestres i monitors,….que fan viure el sentit d’una comunitat educativa.

 

Escola en el bosc

DTC_8756

L’escola ofereix una educació permanent que incideix en el coneixement,  estima, respecte i conservació de l’entorn natural de Collserola.

Volem aconseguir que aquest coneixement d’un espai físic concret sigui traslladable a tot el planeta. Busquem aquest coneixement mitjançant un treball científic on els nens i nenes puguin aprendre a partir de l’observació i fent-se preguntes sobre el seu entorn.

Formem part del programa de les Escoles + Sostenibles de l’Ajuntament de Barcelona.

L’escola té com un dels seus objectius principals educar per al respecte de l’entorn natural; per això, en el currículum es té en compte les característiques idònies dels voltants de l’escola per aprofundir en l’ensenyament de les ciències i de l’educació ambiental d’una manera molt més específica organitzada i ordenada.

 

Escola integral

IMG_20160407_150947

Treballem de manera global, entenem l’aprenentatge que integra en un sol acte les sensacions, els llenguatges verbal, corporal, musical i plàstic, donant molta importància a les relacions afectives.

Valorem totes les competències sense prioritzar les unes sobre les altres, amb l’objectiu que els nens i les nenes s’eduquin d’una manera harmònica i integral.

El treball de l’expressió en tots els seus llenguatges és un instrument bàsic perquè els nens i nenes assoleixin els seus aprenentatges d’una manera més transversal.

L’expressió corporal s’incorpora com a treball dins l’àrea d’educació física però ens porta més enllà quan afavoreix la comunicació i relació amb els altres.

L’expressió plàstica i musical l’entenem com un treball fonamental per enriquir els llenguatges amb que adquirim els aprenentatges.

L’aprenentatge del llenguatge oral es cuida des de l’arribada a l’escola, tenint en compte que és una de les eines fonamentals per expressar-se, comunicar-se i entendre el món que ens envolta.

L’adquisició de la llengua escrita es fa d’una manera respectuosa, fomentant el plaer i el gust per la lectura des del moment en què els nens i nenes estan preparats per gaudir-ne. L’acompanyament en aquest procés tan important per a l’aprenentatge és essencial i en col·laboració constant amb les famílies. Fomentar un entorn lector és la millor manera per crear bons lectors.

El llenguatge audiovisual és un format on els nens i nenes poden descobrir la importància de la imatge, l’esperit crític en les produccions i un món molt enriquidor ple de missatges i emocions. El projecte de Cinema és un dels exponents d’aquest treball realitzat i protagonitzat pels alumnes.

El més important és que els nens i nenes estiguin feliços a l’escola i tinguin curiositat per aprendre tot el que els envolta.

És imprescindible donar el temps necessari per poder assolir amb seguretat cada aprenentatge i poder acompanyar en la reflexió conjunta de les experiències viscudes.

Els moments en què s’inicia una activitat i el moment de tancament requereixen d’un temps i un espai adients i pensats per fer que els nens i nenes gaudeixin d’allò que han viscut.

En un moment on la immediatesa ens arrossega, des de l’escola volem promoure una educació lenta.

 

Escola per la pau

Fem participar activament els nens i nenes en la seva educació com a fonament de la convivència, potenciant nous models de relació i cooperació.

Eduquem en l’estima de la diversitat cultural i en el respecte als altres pobles, cultures i llengües.

La procedència de les famílies és molt diversa i aquesta diversitat s’ha de viure com un element enriquidor a l’escola. Compartir les diferències lingüístiques i culturals ajuda als nens i nenes a veure el món amb una mirada més oberta i respectuosa.

 

ELS VALORS que creiem que la nostra escola ha d’impulsar són:

-La inclusió educativa: Una escola per tothom

-La democràcia. Participació a tots nivells

-La tolerància. Respecte per les diferències culturals, socials,…

-La cooperació. Treball cooperatiu entre alumnes, mestres i famílies

-L’esperit crític.

-La responsabilitat.

-El respecte als altres.

-La coeducació.

-L’autoestima

-L’esforç. Com a eina per a evolucionar personalment en tots els àmbits.

-La sostenibilitat. Des del punt de vista estrictament ecològic i aplicat a tots els sistemes de la comunitat educativa.

-L’empatia. Treballar perquè tothom: claustre, alumnat, equip de monitors i  famílies aprenguin i practiquin el posar-se en el lloc de l’altre. Deixar de pre-jutjar per arribar a una millor comprensió i poder resoldre els conflictes o les diferències en benefici de l’alumnat.

-La confiança. Sense confiança no hi ha avenç. En l’altre i pròpia.

-La solidaritat. Vinculada a la inclusió.

-L’autonomia. Cal insistir en els alumnes amb més dificultats.

Considerem que l’escola ha d’estar connectada amb tot allò que passa en el món i que per aquesta raó creiem que cal vetllar per a què els nens i nenes coneguin el món en el qual viuen, estiguin informats, siguin capaços d’exercir el seu pensament crític davant dels esdeveniments del món, aprenguin a reflexionar i aprenguin a incidir positivament amb les seves actituds, dia a dia, en la realitat que els envolta… tot respectant la seva maduració i l’etapa infantil en la qual es troben.

 

LA VISIÓ

Volem ser:

– Una escola per a tots i totes en la qual els alumnes es formin en els valors de la tolerància, la solidaritat, la cooperació, l’esforç i el respecte a les persones i a la natura.

– Una escola que aconsegueixi que el seu alumnat pugui desenvolupar les seves possibilitats al llarg de la seva escolaritat a educació infantil i primària i que tingui en compte les etapes del desenvolupament infantil per arribar-hi.

– Una escola amb les tecnologies de la informació a l’abast de tothom dins l’aula, com a eina d’ús quotidià en els diferents aprenentatges i activitats.

– Una escola que cerqui la cohesió social dels seus alumnes vinguin d’on vinguin.

– Una escola que treballa cap a un model d’educació integral –és a dir que busca l’equilibri dels diferents aspectes del coneixement i de l’expressió de l’ésser humà.

– Una escola inclusiva que pugui oferir a tots els nens i nenes l’atenció que necessiten per evolucionar satisfactòriament dins de les seves capacitats.

– Una escola amb un claustre compromès i il·lusionat en el seu projecte educatiu.

– Una escola al bosc on es fomenta la observació, l’exploració, la capacitat de raonar i fer-se preguntes i la il·lusió de voler aprendre més de tot allò que ens envolta.

– Una escola amb un equip de mestres format professionalment per atendre la diversitat de necessitats de l’alumnat (audició i llenguatge, logopèdia, llenguatge de signes, treball psicocorporal…)

– Una escola que treballi les emocions i les relacions entre les persones considerant-les bàsiques pel desenvolupament personal i per l’aprenentatge.

 

Deixa un comentari