Candidatures endevant [Comunicat direcció escola]

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/sites/web/elsxiprerscat/www/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

Candidatures endevant [Comunicat direcció escola]

Mares i Pares de l’escola,
Properament hi ha eleccions al Consell Escolar, concretament la votació serà el dia 18 de gener.

Us animem a que us presenteu com a candidats.

El fet de ser representants dels pares i les mares en aquest òrgan de govern de l’escola és molt important. En el Consell Escolar es comparteixen decisions que són claus per a cada curs. Els pares i mares representants recullen les peticions, dubtes, preguntes de les famílies i endemés informen a la comunitat de les decisions preses o si és necessari s’adrecen a la persona en concret que fa la petició. També comparteixen decisions
La Junta de l’AMPA ha encetat un model participatiu molt ambiciós i elaborat que s’ha de completar amb la tasca dels membres del nou Consell.
No us quedeu amb els braços creuats i presenteu-vos-hi. Cal que ompliu aquest formulari  amb les vostres dades, la presentació que voleu fer i quines intencions o propostes teniu de cara a la vostra acció en el consell.

L’Ampa i l’equip directiu ho penjaran a la pàgina web i al bloc d’enguany. Si us ve de gust podeu crear un bloc personal on expliqueu allò que calgui.

Funcions del Consell Escolar
Corresponen al consell escolar les funcions següents:
1. Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
2. Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
3. Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col•laboració del centre amb entitats o institucions.
4. Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
5. Aprovar la carta de compromís educatiu.
6. Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
7. Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
8. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
9. Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
10. Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
11. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
12. Aprovar els criteris de col•laboració amb altres centres i amb l’entorn.
13. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Deixa un comentari