AFA – Associació de famílies d’alumnes

Accedeix a la documentació d’interès de l’AFA (actes d’assemblees, actes de la Coordinadora, reglament, etc.)

Què és l’AFA?

L’escola Els Xiprers de Barcelona té una associació de famílies d’alumnes (AFA) que treballa, mitjançant diverses comissions i estructures de suport, temes que afecten de manera important i directa la vida de l’escola. L’AFA s’ocupa de tot allò que pertany a l’escola fora de l’horari lectiu amb els següents objectius:

 1. Defensar el projecte d’escola pública, no sexista, al bosc, integral, inclusiva, laica, per la diversitat, la convivència i la pau.
 2. Participar i col·laborar en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral del centre.
 3. Gestionar i controlar els serveis complementaris de l’escola (monitors, transport, menjador, acollida matinal, festes, etc.)
 4. Promoure la formació de pares i mares en l’àmbit cultural i educatiu.
 5. Canalitzar les demandes dels pares i mares i de les diverses comissions.

Com funciona?

Estructura AFA

Més informació:

 1. Reglament de Règim Intern de l’AFA de l’Escola Els Xiprers
 2. Estructura de l’AFA de l’Escola Els Xiprers

Totes les mares, pares i representants legals dels nens i nenes matriculats al centre formen part de l’AFA. Els seus espais de participació són els següents:

 1. Assemblea: espai de participació i de presa de decisions de l’AFA. Es reuneix un mínim de dos cops a l’any, a principis i a finals de curs.
 2. Coordinadora: és l’òrgan executor de les decisions preses en assemblea i l’espai de coordinació de les diferents comissions de treball i estructures de suport, que hi son representades per la persona que té la funció de vocal. Es reuneix un cop al mes.
 3. Comissions de treball: l’AFA s’organitza per comissions de treball, que es responsabilitzen de l’execució i seguiment de les accions programades en cada àmbit de treball i aprovades per la Coordinadora.
 4. Estructures de suport: òrgans encarregats de donar suport al treball de les comissions i de la mateixa coordinadora.

 

Actualment funcionen les següents comissions i estructures:

Comissions estructurals:

 • Comissió de menjador: treballa amb l’empresa Campos Estela i amb els monitors, en la confecció i supervisió dels menús amb l’objectiu d’adequar-los a les necessitats nutricionals i als gustos dels infants
 • Comissió de monitors: s’encarrega de la gestió laboral de les persones que formen part de l’equip de monitors/es, defineix i desenvolupa el pla de formació dels monitors/es i el projecte educatiu del temps de migdia
 • Comissió de transports: Una part important de l’alumnat del Xiprers viu a Barcelona i utilitza el tren diàriament per pujar i baixar de l’escola. La comissió de transport s’encarrega de controlar el bon funcionament del transport escolar, d’establir el protocol d’emergència i de gestionar les incidències i coordinar-se amb delegats/des perquè la informació arribi a les famílies. Existeix també la figura del responsable d’estació que disposa d’un llistat de tots els nenes i nenes d’aquella estació amb els contactes de les seves famílies per avisar-los en casos d’incidències

 

Altres comissions:

 • Comissió comunitat educativa: promou la reflexió i el debat entorn a l’educació dels infants i dóna suport al claustre
 • Comissió de festes: és la comissió encarregada de l’organització i gestió de les festes de l’escola en coordinació amb l’equip de mestres i monitors/es. S’encarrega de l’organització de la festa de benvinguda de les llunes, la festa del bricolatge i la festa de la primavera
 • Comissió de medi ambient: contribueix al desenvolupament de les accions derivades del Programa Escoles Més Sostenibles i promou la integració de l’escola en l’entorn natural
 • Comissió de biblioteca: col·labora en les tasques de manteniment, classificació i adquisició dels llibres de la biblioteca escolar
 • Comissió de delegats/ades: coordina els delegats/ades dels diferents cursos per facilitar la comunicació entre les famílies, l’escola i l’AFA
 • Comissió de benvinguda: s’encarrega d’acollir les families que arriben noves a l’escola i presentar-los el funcionament de l’AFA
 • Comissió d’audiovisuals: gestiona la producció audiovisual de l’escola
 • Adreça: audiovisuals@elsxiprers.cat
 • Vocal: Libby Caamaño
 • Projecte per al curs 2017-18 (pendent)

 

Estructures de suport:

 • Estructura de funcions representatives: és la responsable de desenvolupar les funcions legals que emanen dels estatuts, de representar l’AFA i de vehicular la comunicació amb la direcció de l’escola
 • Estructura de secretaria: és l’encarregada de les qüestions administratives i de la gestió dels serveis contractats per l’AFA
 • Estructura d’economia-fons solidari: s’ocupa del seguiment econòmic dels comptes de l’AFA, d’establir criteris de despesa, dissenyar el rebut de l’AFA i gestionar les aportacions de les famílies al fons solidari
 • Estructura de comunicació: s’encarrega de gestionar les llistes de correu electrònic, el facebook i el twitter de l’escola, dóna suport en l’actualització del web i capacita la comunitat educativa en l’ús de les eines de comunicació

Leave a Reply